[GSCQ]西游记·女儿国【美版原盘 国粤配 繁字】 The.Monkey.King.III.Kingdom.of.Women.2018.CHINESE.1080p.BluRay.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT 34.00 GB 2018 大陆 奇幻

杀手瓦力 2018-07-09 00:44 4836

 
 ◎译  名 西游记·女儿国 
 ◎片  名 西游记女儿国 
 ◎年  代 2018 
 ◎产  地 中国大陆/香港 
 ◎类  别 喜剧/爱情/奇幻 
 ◎语  言 汉语普通话 
 ◎上映日期 2018-02-16(中国大陆) 
 ◎IMDb评分  5.4/10 from 541 users 
 ◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt6466464/ 
 ◎豆瓣评分 4.5/10 from 74,323 users 
 ◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25829175/ 
 ◎片  长 116分钟 
 ◎导  演 郑保瑞 Pou-Soi Cheang 
 ◎主  演 郭富城 Aaron Kwok 
 冯绍峰 Shaofeng Feng 
 赵丽颖 Liying Zhao 
 小沈阳 Xiao Shen-Yang 
 罗仲谦 Chung Him Law 
 林志玲 Chiling Lin 
 梁咏琪 Gigi Leung 
 刘涛 Tao Liu 
 孙伊涵 Yihan Sun 
 苑琼丹 King-Tan Yuen 
 潘斌龙 Bin-long Pan 
 陈雅丽 Allie Chan 
 施诗 Shi Shi 
  
 ◎简  介 
  
 唐僧师徒途经忘川河,因激怒河神而误入西梁女界。闯入其中,众人才发现这个国家只有女性,并且建国以来此地就没来过男性。而且国中立有祖训,将男人视为天敌。典籍中更有预言,指明有朝一日,会有东土而来的僧人带着一只猴子、一头猪和一个小蓝人闯入其中。他们到来之日,便是女儿国走向毁灭之时。 
  引用 

 DISC INFO: 
  
 Disc Title:     The.Monkey.King.III.Kingdom.of.Women.2018.1080p.Blu-ray.AVC.DTS-HD.MA.7.1-HDChina 
 Disc Size:      36,504,105,025 bytes 
 Protection:     AACS 
 BD-Java:        No 
 BDInfo:         0.5.8 
  
 PLAYLIST REPORT: 
  
 Name:                   00001.MPLS 
 Length:                 1:54:04.041 (h:m:s.ms) 
 Size:                   34,436,610,048 bytes 
 Total Bitrate:          40.25 Mbps 
  
 VIDEO: 
  
 Codec                   Bitrate             Description     
 -----                   -------             -----------     
 MPEG-4 AVC Video        26997 kbps          1080p / 24 fps / 16:9 / High Profile 4.1 
  
 AUDIO: 
  
 Codec                           Language        Bitrate         Description     
 -----                           --------        -------         -----------     
 DTS-HD Master Audio             Chinese         6093 kbps       7.1 / 48 
 kHz / 6093 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)   
 Mandarin 
 DTS-HD Master Audio             Chinese         1572 kbps       2.0 / 48 
 kHz / 1572 kbps / 16-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit) 
 Dolby Digital Audio             Chinese         384 kbps        2.0 / 48 kHz / 384 kbps 
 DTS-HD Master Audio             Chinese         2281 kbps       5.1 / 48 
 kHz / 2281 kbps / 16-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 16-bit)   
  Cantonese 
 Dolby Digital Audio             Chinese         384 kbps        2.0 / 48 kHz / 384 kbps 
  
 SUBTITLES: 
  
 Codec                           Language        Bitrate         Description     
 -----                           --------        -------         -----------     
 Presentation Graphics           English         18.840 kbps                     
 Presentation Graphics           Chinese         14.706 kbps 
  

上传的附件:
最新回复 (0)
返回